top of page

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

 

Vitajte na mojej webstránke,

prosím prečítajte si ako sú chránené Vaše osobné údaje, aby nedošlo k nedorozumeniam. 

Prevádzkovateľom stránky je:

1. Správca osobných údajov
Ing. Alžbeta Hrajnohová, Trnavská 47, 902 01 Pezinok, IČO 54 304 768, DIČ: 1127730890, Slovenská republika.
(Ďalej len „správca“) Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

2. Rozsah spracovanie osobných údajov
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností správcu.

Získané informácie z formulára pre zber kontaktov sú použité pre hromadnú rozosielku.

3. Zdroje osobných údajov
• priamo od subjektov údajov (registrácia a nákupy cez webové stránky, e-maily, telefón, chat, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky a i.)
• verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. Obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam apod.)

4. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

• adresné a identifikačné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľné identifikáciu subjektu údajov (napr. Meno, priezvisko, titul, príp. Rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – napr . kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné obdobné informácie)

• popisné údaje (napr. Bankové spojenie)

• ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy

• údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitie osobných údajov za účelom personálnych riadenie i.)

5. Kategórie dotknutých osôb

• návštevník webu správcu

• zákazník správcu

• zamestnanec správcu

• dodávateľ služby

• iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi

6. Kategória príjemcov osobných údajov

• spracovateľ

• finančné ústavy

• verejné ústavy

• štátne ai. Orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi

• ďalší príjemcovia (napr. Prenos osobných údajov do zahraničia – štáty EÚ)

7. Účel spracovania osobných údajov

• účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby

• rokovania o zmluvnom vzťahu

• plnenie zmluvy

• ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. Vymáhanie pohľadávok správca)

• archívnictvo vedené na základe zákona

• plnenie zákonných povinností zo strany správcu

• ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov

8. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkarni a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

9. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s termínmi uvedenými v príslušných zmluvách či v príslušných právnych predpisoch ide o dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a povinností plynúcich ako zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

10. Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.
V súlade so čl. 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:
• dotknutá osoba dala súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov,
• spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je subjekt údajov, alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov,
• spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
• spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
• spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca,
• spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmov alebo základných práv a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov.

11. Práva dotknutých osôb

1) V súlade so čl. 12 GDPR informuje správcu na žiadosť dotknutej osoby subjekt údajov o práve na prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:
• účelu spracovania,
• kategórii dotknutých osobných údajov,
• príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
• plánované dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
• všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov,
• ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie.
2) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
• Požiadať správcu o vysvetlenie.
• Požadovať, aby správca odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov.
• Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odseku 1 považovaná za oprávnenú, správca odstráni okamžite chybný stav.
• Ak nevyhovie správca žiadosti subjektu údajov podľa odseku 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad, teda Úrad na ochranu osobných údajov.
• Postup podľa odseku 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojím podnetom na dozorný úrad priamo.
• Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Súhlas s využitím cookies

 

Táto stránka používa Google Analytics od firmy Google Inc. Ide o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Google Analytics používa na svoje fungovanie takzvané “cookies”.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na získanie štatistických údajov o používaní našej webovej stránky, ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov.

Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzerciiPravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Google chráni pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.

bottom of page